Algemene Voorwaarden Orthos Vivère

 1. Indien cliënt/patiënt na het eerste kennismakingsgesprek een datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelingsovereenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  a. De therapeut en de cliënt/patiënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut – cliënt/patiënt.
  b. De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt/patiënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, gespecificeerd.
 3. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  a. Therapeut en cliënt/patiënt bepalen in gezamenlijk overleg dat geen sessies meer nodig zijn;
  b. Cliënt/patiënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email dat hij/zij geen sessies meer wilt afspreken;
  c. De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via email, geen sessies meer te zullen geven;
  d. Cliënt/patiënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene voorwaarden uit de behandelingsovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt/patiënt en de therapeut;
  e. De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt/patiënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is de cliënt/patiënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 4. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan 1 jaar na de laatst gehouden sessie, tenzij nadrukkelijk anders is afgesproken tussen therapeut en cliënt/patiënt.
 5. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelingsovereenkomst. De cliënt/patiënt rekent direct na de sessie af via digitaal betaalverzoek of contant, tenzij anders afgesproken.
 6. Indien er sprake is van het bepaalde in lid 4 wordt bij een nieuwe afspraak een nieuwe overeenkomst van kracht met mogelijk een ander uurtarief.
 7. De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
 8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt/patiënt kan worden ingezien.
 9. De therapeut houdt zich aan zijn geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt/patiënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 10. De therapeut is aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG (Verenging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze). De regels van deze beroepsvereniging zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt/patiënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsvereniging melden (https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html) De therapeut is daarnaast geregistreerd in het HBO Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ). Zie voor het indienen van een klacht bij het tuchtcollege tcz.nu
 11. Cliënt/patiënt gedraagt zich als een gast; hij/zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt/patiënt, zullen op cliënt/patiënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt/patiënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 12. Therapeute Anouk Beerlage-Leek/ Orthos Vivère is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt/patiënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Strijpenhof 1 5298 SB te Liempde, noch andere schade ontstaan door betreden van de praktijk, de wachtruimte en het gebruik van het toilet.
 13. De natuurgeneeskundige therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 14. De natuurgeneeskundige therapeut verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Deze is bij Orthos Vivère afgesloten bij Balens Ltd. verzekeringen.
 15. De natuurgeneeskundige therapeut heeft een inspanningsverplichting aan cliënt/patiënt, geen resultaatverplichting.